International Phonetic Alphabet (IPA) symbols for English consonants

 

 

Bilabial

Labio-dental

(Inter-)

dental

Alveolar

Palato-

alveolar

Velar

Glottal

Stop

p

b

 

 

 

 

t

d

 

 

k

g

 

 

Fricative

 

 

f

v

θ

ð

s

z

ʃ

ʒ

 

 

h

 

Affricate

 

 

 

 

 

 

 

 

ʧ

ʤ

 

 

 

 

Nasal

 

m

 

 

 

 

 

n

 

 

 

ŋ

 

 

Lateral

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

Approximant

 

w

 

 

 

 

 

r

 

j

 

 

 

 

Shaded =    voiced              Unshaded = voiceless

 

Example words

 

p

pat

[pæt]

θ

thick

ɪk]

ʤ

judge

[ʤəʤ]

b

bat

[bæt]

ð

the

ə]

m

mat

[mæt]

t

pat

[pæt]

s

sat

[sæt]

n

gnat

[næt]

d

pad

[pæd]

z

zip

[zɪp]

ŋ

sing

[sɪŋ]

k

cat

[kæt]

ʃ

wash

[waʃ]

l

last

[læst]

g

get

[gɛt]

ʒ

garage

[gəraʒ]

r

rat

[ræt]

f

fat

[fæt]

h

hat

[hæt]

w

what

[wət]

v

vat

[væt]

ʧ

match

[mæʧ]

j

yet

[jɛt]

 

IPA symbols for English vowels

 

 

Front

Mid

Back

Diphthongs

High

i   beet   [bit]

 

u   boot   [but]

ei   pay   [peɪ]

Mid-high

ɪ   bit   [bɪt]

 

ʊ   book   [bʊk]

ai   pie   [paɪ]

Mid

e   bait   [bet]

ə   but   [bət]

o   boat   [bot]

ɔi   point   [ɪnt]

Mid-low

ɛ   bet   [bɛt]

 

ɔ   bought   [bɔt]

ou   Po   [pou]

Low

æ   bat   [bæt]

 

a   father   [faðər]

aʊ   pow   [paʊ]

          Shaded =    rounded               Unshaded = unrounded

The Fibonacci Sequence is the series of numbers:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Memorize the keyword, let short time memory become long time memory.